×
POČETNA KO SMO MI? PONUĐAČI NARUČIOCI EU JAVNE NABAVKE NAŠ TIM SAVETI ODRŽANI SEMINARI

EU javne nabavke

Konsultantske usluge iz oblasti javnih nabavki.

1. PROJEKTI (USLUGE PRIPREME, IZRADE, REALIZACIJE I IZVEŠTAVANJA)

 • Istraživanje i detaljna analiza tržišta kao preduslov za kvalitetnu izradu predloga projekta;
 • Izrada predloga projekta sa pratećom dokumentacijom (Concept Note; aplikacioni formular; budžet projekta; matrica logičkog okvira (Logical Framework Matrix - Logframe); vremenski okvir (Timeline); izrada CV članova projektnog tima; izrada i prikupljanje ostale prateće programske i finansijske dokumentacije koja je neophodna prilikom apliciranja za sredstva kod svih domaćih i stranih donatora; korespodencija sa aplikantom i donatorom);
 • Upravljanje projektnim ciklusom (Project Cycle Management - PCM) kroz sve faze ciklusa (planiranje, priprema, menadžment, koordinacija, implementacija, monitoring i evaluacija projektnih aktivnosti; korespodencija sa projektnim timom);
 • Izrada finalnih programskih i finansijskih izveštaja i kompletno izveštavanje projekata (planiranje, priprema, prikupljanje i analiza dokumentacije i produkata; izrada finalnih izveštaja za potrebe donatora; priprema hard copy i elektronske dokumentacije; izveštavanje preko online portala donatora; korespodencija sa klijentom i donatorima).

2. JAVNE NABAVKE (USLUGE PRIPREME, IZRADE, SPROVOĐENJA, EVALUACIJE I MONITORINGA PROCEDURA JAVNIH NABAVKI)

 • Istraživanje i detaljna analiza tržišta kao preduslov za kvalitetno sprovođenje javnih nabavki;
 • Sprovođenje procedura EU javnih nabavki prema PRAG pravilima za naručioce (planiranje, priprema, sprovođenje i evaluacija tenderske procedure, do zaključenja ugovora; korespodencija sa naručiocem);
 • Priprema dokumentacije za EU javne nabavke prema PRAG pravilima za ponuđače (pravovremena identifikacija i mapiranje javnih poziva; izrada kompletne tenderske dokumentacije; popunjavanje svih vrsta formulara; pribavljanje ostalih neophodnih dokaza; javljanje na tendere; prisustvovanje na evaluaciji ponuda, do zaključenja ugovora; korespodencija sa ponuđačem i naručiocem);
 • Monitoring zaključenih ugovora (praćenje ispunjavanja ugovornih obaveza, odredbi, specifičnosti, produkata, outputa, dinamike plaćanja; rešavanje pratećih nepredviđenih izazova, problema i nepoznanica kod spornih članova ugovora; izrada annexa/addenduma uz osnovni ugovor; korespodencija sa ugovornim stranama...).

3. PUBLIKACIJE (USLUGE IZRADE RAZLIČITIH TIPOVA DOKUMENATA)

 • Istraživanja iz oblasti društvenih nauka (izrada metodologije istraživanja, istraživačkih instrumenata i sprovođenje teorijskih (desk) i praktičnih (terenskih) istraživanja; korespodencija sa naručiocem istraživanja);
 • Izrada predloga praktične politike iz oblasti društvenih nauka (Policy Brief);
 • Izrada eksterne evaluacije projekta (izrada metodologije i instrumenata za evaluaciju; sprovođenje eksterne evaluacije sa članovima projektnog tima, direktnim korisnicima i stejkholderima; izrada finalnog evaluativnog izveštaja eksternog evaluatora; korespodencija sa naručiocem evaluacije);
 • Izrada različitih tipova publikacija, alata, instrumenata i strateških, programskih i statutarnih dokumenata (metodologije, strategije, programi, statuti, akcioni planovi, brošure, lifleti, uputstva, vodiči, priručnici, pravilnici, standardi, protokoli, prezentacije, analize, sporazumi, memorandumi, deklaracije, rezolucije, studije, elaborati, stručni i naučni radovi, izveštaji, dnevnici, bilteni, rečnici pojmova, šeme, organogrami, kampanje, scenariji, upitnici, obrasci, formulari, pozivna pisma, saopštenja, agende, liste, zapisnici...).

4. EKSPERTSKE USLUGE (ASSESSMENT - USLUGE PROCENE, KONSULTANTSKE I TRENERSKE USLUGE)

 • Advanced Assessment (napredna procena pravnih lica, projektnih timova i fizičkih lica; utvrđivanje trenutnih kapaciteta, resursa, potreba, ciljeva i planova; utvrđivanje organizacione kulture, zadovoljstva i nivoa angažovanosti zaposlenih, kao i mogućnosti za napredovanje i dalji profesionalni i lični razvoj; izrada i uspostavljanje internih sistema i procedura za unapređenje rada);
 • Konsultantske usluge iz prethodno navedenih oblasti (svakodnevne ili periodične, individualne ili grupne, konsultacije putem telefona, mejla ili lično 1 na 1);
 • Trenerske usluge (održavanje jednodnevnih ili višednevnih predavanja, radionica, obuka, seminara i treninga (u open, retreat ili in-house formatu); praćenje napretka polaznika; mentorstvo; koučing);
 • Oblasti/teme treninga (lista nije konačna): istraživanje i analiza tržišta; izrada predloga projekta; izrada CV-ja; upravljanje projektnim ciklusom; projektno izveštavanje; izveštavanje preko online portala; procedure javnih nabavki prema PRAG pravilima; priprema dokumentacije za EU javne nabavke prema PRAG pravilima za ponuđače; monitoring zaključenih ugovora; istraživanja iz oblasti društvenih nauka; Policy Brief (predlog praktične politike) iz oblasti društvenih nauka; eksterna evaluacije projekata; izrada, obrada i čuvanje dokumentacije; napredna procena pravnih lica, timova i fizičkih lica (advanced assessment); veštine rukovođenja; razvijanje svesti o rukovodećoj ulozi i poslovanju; delegiranje zadataka; profesionalni i lični razvoj zaposlenih; motivacija zaposlenih; davanje povratne informacije; timsko rukovođenje; tim bilding; strateško planiranje; koučing; mentorstvo; izgradnja međusobnog poverenja; proces vođenja kroz promene; priprema, realizacija i facilitacija poslovnih sastanaka; podizanje nivoa angažovanja i inicijative kod zaposlenih; selekcija i uvođenje novozaposlenog u tim; izgradnja korporativne kulture; očekivanja, odgovornosti i ciljevi u timu; razvojni ciljevi i razvojni planovi; praćenje, izveštavanje, kontrola i evaluacija učinka; motivacija, inicijativa i posvećenost u poslu; upravljanje stresom i uspostavljanje balansa (rezilijencija i adaptabilnost); efikasno upravljanje resursima i stvaranje ušteda; upravljanje rizicima; plan "B"; donošenje odluka i rešavanje problema; planiranje unazad; samorukovođenje; konstruktivna komunikacija i asertivne tehnike; emocionalna inteligencija; upravljanje konfliktima, medijacija i rešavanje neprijatnih situacija; javni nastup; prezentacione veštine; pregovaranje, zagovaranje, lobiranje i vršenje uticaja; komunikacija i odnosi u timu; napredne veštine komunikacije; interna i eksterna online komunikacija; briga o klijentu; trening za trenere, facilitatore i moderatore (TOT); ulaganje u talente; kontinuirano stručno usavršavanje; upravljanje karijerom; izlazna strategija; upravljanje produktivnošću i motivacijom u radu od kuće; organizacija i vođenje online i offline sastanaka; držanje tima na okupu; veštine rada od kuće; veštine liderstva; donošenje odluka i kako odrasli uče, itd...

5. OSTALE USLUGE

 • Arhiviranje dokumentacije (kompletna usluga izrade, obrade, prikupljanja, skeniranja, fotokopiranja i arhiviranja programske, finansijske i tenderske dokumentacije);
 • Pružanje usluge kompletne organizacije i logistike za održavanje različitih vrsta događaja i programskih i projektnih aktivnosti (sastanci, predavanja, seminari, treninzi, obuke, tribine, debate, okrugli stolovi, panel diskusije, fokus grupe, performansi, projekcije, koncerti, izložbe, lokalne akcije, kampovi, sajmovi, konferencije, simpozijumi, kongresi, javna slušanja...);
 • Press clipping (prikupljanje, sortiranje, analiza i arhiviranje kompletnog press clipping-a u hard copy i online formatu, pre, tokom i nakon održanog događaja/aktivnosti);
 • Usluge pregleda, komentarisanja, revidiranja, provere pravopisa i gramatike u izrađenim dokumentima (pripremama za štampu) i otklanjanje svih tehničkih grešaka pre početka štampanja, javnog objavljivanja ili online distribucije.

Zašto baš mi?

Zato što naš tim čine pravnici - stručnjaci sa višegodišnjim iskustvom iz oblasti javnih nabavki, što garantuje zakonitu, ali i uspešnu zaštitu interesa klijenata (kako ponuđača, tako i naručioca).
® 2024Sva prava zadržana. Zabranjeno je svako kopiranje sadržaja sajta bez prethodnog odobrenja. Dizajn Creative Web
Ovaj sajt koristi "kolačiće" kako bi se obezbedilo bolje korisničko iskustvo. Ako želite da blokirate "kolačiće", molimo podesite svoj pretraživač